Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Om ons werk goed te doen moeten wij persoonsgegevens verzamelen.

Denk hierbij aan je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, een kopie van je ID-kaart en kopie verslagen / rapportages van verschillende instanties. Al deze gegevens beschermen wij zodat andere mensen hier niet bij kunnen.

woonsupport&ik vindt privacy erg belangrijk. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring kun je lezen waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, of je toestemming moet geven en welke rechten je hebt.

Welke gegevens verwerkt woonsupport&ik?
Als je contact opneemt met woonsupport&ik, maken wij een dossier aan. Dit is noodzakelijk voor een goede dienstverlening. In het dossier worden jouw persoonsgegevens vastgelegd. Dit zijn gegevens die door jou of betrokkene(n) aan woonsupport&ik worden verstrekt en die nodig zijn voor de ondersteuning waarvoor je ons hebt gevraagd.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?
Je vertrouwenspersoon of woonbegeleider heeft toegang tot jouw gegevens. In uitzonderingsgevallen kan het nodig zijn dat een collega jouw dossier inziet, bijvoorbeeld omdat je belt en een afspraak wilt maken met je woonbegeleider of vertrouwenspersoon.

Alle medewerkers hebben zich verplicht tot geheimhouding en gaan zeer zorgvuldig met je gegevens om. Zij werken conform de wet- en regelgeving en het privacyreglement.

Overzicht geregistreerde gegevens

Bewaarde persoonsgegevens cliënten
Bewaartermijn: tot beëindiging van de zorg- en bewoningsovereenkomst met levering van diensten, met uitzondering van rekeningnummers en betaalgegevens die bewaard worden volgens wettelijk voorschrift tot 7 jaar na beëindiging.

  • Naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, aanhef (meneer/mevrouw).
    (Essentieel om bij woonsupport&ik te kunnen wonen en om geïnformeerd te kunnen worden door woonsupport&ik).
  • Contact gegevens derden: instanties/ouders/bewindvoerder/huisarts
    (Om onderling informatie uit te wisselen t.b.v. de cliënt).
  • Diagnostiek.
    (Voor communicatie met gemeentes/zorgkantoren).

Rechten met betrekking tot de eigen persoonsgegevens
Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren als deze niet juist zijn, over te dragen naar andere zorgorganisaties of personen en het recht je gegevens te laten verwijderen. Indien je hier gebruik van wil maken, kan je dit kenbaar maken bij je begeleider of bij onze administratie.

Procedure bij datalek of vermoeden van een datalek
Heb je het gevoel of weet je zeker dat er iets niet goed gegaan is bij het verwerken van persoonsgegevens? Denk hieraan bij bijvoorbeeld een vermoedelijke hack, verkeerd gebruikt mailadres, verloren laptop of USB stick, meld dit dan bij onze administratie.
Wij zullen gaan beoordelen of wij hiervan een melding moeten gaan doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Na beoordeling zullen wij bij twijfel uit voorzorg een melding gaan doen. Na beoordeling van ernst van de lek, zullen wij betrokkenen hiervan op de hoogte stellen.